Shop Online

news

ตารางวันหยุดประจำปี 2561

ตารางวันหยุดประจำปี 2561 คาดูแลค (สำนักงานใหญ่)

1.วันจันทร์     1 มกราคม   วันขึ้นปีใหม่

2.วันอังคาร    2 มกราคม   วันขึ้นปีใหม่

3.วันพฤหัส    1 มีนาคม   วันมาฆบูชา

4.วันศุกร์     13 เมษายน  วันสงกรานต์

5.วันเสาร์     14 เมษายน  วันสงกรานต์

6.วันจันทร์    16 เมษายน  วันสงกรานต์

7.วันอังคาร    1 พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ 

8.วันอังคาร   29 พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา 

9.วันศุกร์      27 กรกฏาคม  วันอาสาฬหบูชา

10.วันเสาร์    28 กรกฏาคม  วันเฉลิม ร.10

11.วันจันทร์   13 สิงหาคม   ชดเชยวันแม่แห่งชาติ

12.วันเสาร์    13 ตุลาคม วันสวรรคต ร.9

13.วันพุธ       5 ธันวาคม    วันพ่อแห่งชาติ

14.วันจันทร์   31  ธันวาคม   วันสิ้นปี

 

ตารางวันหยุดประจำปี 2561 คาดูแลค (ดอนเมือง)

1.วันอังคาร          2 มกราคม    วันขึ้นปีใหม่

2.วันพฤหัสบดี       1 มีนาคม    วันมาฆบูชา

3.วันศุกร์           13 เมษายน  วันสงกรานต์

4.วันเสาร์          14 เมษายน     วันสงกรานต์

5.วันอาทิตย์       15  เมษายน     วันสงกรานต์

6.วันอังคาร          1  พฤษภาคม     วันแรงงาน

7.วันอังคาร        29  พฤษภาคม     วันวิสาชบูชา

8.วันศุกร์          27  กรกฏาคม   วันอาสาฬหบูชา

9.วันเสาร์          28  กรกฏาคม    วันเฉลิม ร.10

10.วันอาทิตย์     29  กรกฏาคม     "

11.วันอาทิตย์     12  สิงหาคม      วันแม่แห่งชาติ

12.วันอาทิตย์     14 ตุลาคม      ชดเชยวันสวรรคต ร.9

13.วันพุธ            5 ธันวาคม       วันพ่อ

14.วันอาทิตย์     30 ธันวาคม      วันสิ้นปี

 

ตารางวันหยุดประจำปี 2561 คาดูแลค (บางพลี)

1.วันจันทร์            1 มกราคม     วันขึ้นปีใหม่

2.วันพฤหัสบดี        1 มีนาคม      วันมาฆบูชา

3.วันศุกร์            13 เมษายน     วันสงกรานต์

4.วันเสาร์           14 เมษายน     วันสงกรานต์

5.วันอาทิตย์        15 เมษายน      วันสงกรานต์

6.วันจันทร์          16 เมษายน     วันสงกรานต์

7.วันพุธ               2 พฤษภาคม   ชดเชยวันแรงงาน

8.วันศุกร์            27 กรกฏาคม   วันอาสาฬหบูชา

9.วันเสาร์           28 กรกฏาคม   วันเฉลิม ร.10

10.วันจันทร์        13 สิงหาคม     ชดเชยวันแม่แห่งชาติ

11.วันเสาร์         13 ตุลาคม     วันสวรรคต ร.9

12.วันพุธ             5 ธันวาคม    วันพ่อแห่งชาติ

13.วันอาทิตย์      30 ธันวาคม     วันสิ้นปี

14.วันจันทร์        31  ธันวาคม     วันสิ้นปี

 

15/03/2016 12:00:00